Nieuws - Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (16 april)

Donderdag 5 apr 2012
Geacht lid,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, welke gehouden zal worden op maandag 16 april 2012 om 20.30 uur in het clubhuis.

De agenda luidt als volgt:


1. Opening om 20.30 uur door de voorzitter;
2. Ingekomen stukken / mededelingen;
3. Vaststelling verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 18 april 2011;
4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden hiervoor;
5. Vaststelling van het financiële verslag over het jaar 2011;
6. Vaststelling van de begroting 2012;
7. Jaaroverzicht 2011;
8. Bestuursverkiezing;
9. Rondvraag;
10. Sluiting

Tijdens de vergadering zijn de tennisbanen gesloten.

Rechtsgeldigheid van besluiten.
De ledenvergadering kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen, indien tenminste 1/7 deel van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Dit zijn 51 leden. Indien het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig is, zal de voorzitter de vergadering sluiten en een nieuwe vergadering met dezelfde agendapunten om 20.45 uur openen. De uitnodiging voor een eventueel te beleggen tweede vergadering is bij deze geschied.
Bestuur Tennisvereniging Maasdriel
N.B. De uitnodiging is via de mail naar de leden gegaan. Heeft u geen uitnodiging via de mail ontvangen wilt u dan uw juiste mailadres doorgeven via ledenadministratie@tvmaasdriel.nl
De uitnodiging met bijlagen is ook af te halen bij Rian in het clubhuis.


Terug naar nieuws