Nieuws - Algemene Leden Vergadering

Maandag 26 mrt 2012
De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal gehouden worden op maandag 16 april 2012 om 20.30 uur in het clubhuis.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening om 20.30 uur door de voorzitter;

2. Ingekomen stukken / mededelingen;

3. Vaststelling verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 18 april 2011;

4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden hiervoor;

5. Vaststelling van het financiële verslag over het jaar 2011;

6. Vaststelling van de begroting 2012;

7. Jaaroverzicht 2011;

8. Bestuursverkiezing;

9. Rondvraag;

10. Sluiting

Tijdens de vergadering zijn de tennisbanen gesloten.
Let op Racketavond, komt 16 april dus te vervallen!


Terug naar nieuws