Nieuws - Uitnodiging algemene ledenvergadering

Woensdag 6 apr 2011
Geacht lid,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, welke gehouden zal worden op maandag 18 april 2011 om 20.30 uur in het clubhuis.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening om 20.30 uur door de voorzitter;
2. Ingekomen stukken / mededelingen;
3. Vaststelling verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 29 maart 2010;
4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden hiervoor;
5. Vaststelling van het financiële verslag over het jaar 2010;
6. Vaststelling van de begroting 2011;
7. Jaaroverzicht 2010;
8. Tariefwijziging muntmeter verlichting;
9. Bestuursverkiezing;
10. Rondvraag;
11. Sluiting

Tijdens de vergadering zijn de tennisbanen gesloten.

Rechtsgeldigheid van besluiten.
De ledenvergadering kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen, indien tenminste 1/7 deel van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Dit zijn 52 leden. Indien het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig is, zal de voorzitter de vergadering sluiten en een nieuwe vergadering met dezelfde agendapunten om 20.45 uur openen. De uitnodiging voor een eventueel te beleggen tweede vergadering is bij deze geschied.
Bestuur Tennisvereniging MaasdrielTerug naar nieuws